fbpx

Regulamin

1 Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – HVILE Agnieszka Świsulska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Liliowej 37T, 04-953 Warszawa, NIP: 947 140 48 42, nr tel. +48 602 211 911, adres e-mail: hello@ccdiy.pl
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.ccdiy.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.2. Ochrona danych osobowych

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę. Dane osobowe Klientów podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe Klientów uzyskiwane są w toku wypełniania formularza zamówienia przez Klienta.

Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest spółka cywilna Kreatywni s.c. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.

Każdy Klient ma prawo do wglądu i zmiany przechowywanych przez nasz sklep swoich danych osobowych. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie firmy Kreatywni s.c. zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 1. Opisy i zdjęcia produktów

Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez Sklep internetowy, (w tym opisy, zdjęcia) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz sklep.

W przypadku złożenia zamówienia na określony towar, Klient otrzyma informację o oferowanym towarze, jego nazwie.

W przypadku otrzymania przez klienta towaru niezgodnego z opisem umieszczonym na stronie Sklepu internetowego, lub gdy opis zawiera błąd wpływający na wartość lub przydatność określonego towaru, klient ma prawo zwrócić przedmiotowy towar w terminie 14 dni. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwracanego towaru, klient niezwłocznie otrzyma zwrot kosztów zakupu oraz uiszczonych kosztów dostawy.

 

 1. Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.

 1. Zamówienia

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez:

 1. witrynę internetową CCDIY.pl
 2. drogą elektroniczną składając zamówienie na adres e-mail: hello@ccdiy.pl
 3. telefonicznie składając zamówienie pod nr telefonu: +48 602 211 911

 

W celu złożenia zamówienia Klient wypełnia formularz zamówienia oraz potwierdza znajomość i akceptuje warunki sprzedaży tj. treść niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą przesłania przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub do odstąpienia od transakcji sprzedaży, w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy. W przypadku gdy cena za towar została już uiszczona, środki pieniężne zostaną niezwłocznie zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Nieotrzymanie przez Klienta informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w czasie 7 dni od jego złożenia, w przypadku jeśli Klient nie dokonał płatności, nie wybrał metody wysyłki lub Sprzedawca nie może się z nim skontaktować drogą mailową i telefoniczną.

 1. Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczamy kurierem lub inną wybraną przez Kupującego metodą. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki), czas dostawy do Klienta lub do punktu odbioru osobistego.

Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient.

Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt, o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. Jeżeli towar lub paczka były w momencie jego odebrania od kuriera uszkodzone, należy w obecności kuriera spisać protokół i bezzwłocznie poinformować o tym sprzedawcę lub nie odbierać przesyłki. Niespisanie protokołu nie pozbawia Klienta możliwości reklamacji uszkodzonego towaru.

Termin realizacji wysyłki to 24h-10 dni w zależności od zamówienia.

Odbiory osobiste są realizowane w czasie 5 dni roboczych. Klient jest informowany w momencie kiedy zamówiony Towar jest gotowy do odbioru w punkcie. Odbiory osobiste są realizowane w punkcie odbioru w Warszawie przy ul. Oś Królewska 18 lok. U4.

 1. Sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 1. Przelewem elektronicznym – za pośrednictwem Paynow
 2. Blik – system płatności mobilnych – za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna 
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayPal (Europe) S. à r.l. et cie (Płatności kartami: Visa, MasterCard, American Express)
 4. przelew tradycyjny na rachunek Sprzedawcy: mBank 79 1140 2004 0000 3402 8468 9283
 5. terminy płatności: bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 1. Zwrot towaru

Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zakupionego towaru i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem lub wypełniając i przesyłając formularz odstąpienia od umowy na stronie: ccdiy.pl.

Sklep internetowy niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Klienta. W przypadku braku otrzymania odpowiedzi w ciągu 24h prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 602 211 911.

Zwrot towaru do Sklepu internetowego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od daty wysłania oświadczenia o którym mowa w pkt. 2 i 3 powyżej). Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

Koszty przesłania zwracanego towaru do Sklepu internetowego ponosi Klient.

Zwrot poniesionych kosztów następuje w ten sam sposób, jakiego użył Klient w celu zapłaty, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób, nie wiążący się z poniesieniem przez niego dodatkowych kosztów.

Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z normalnego użytkowania. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie.

W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zwracanego sprzętu oraz kosztów dostawy sprzętu do Klienta.

 

 1. Reklamacje 

Wszelkie reklamacje powinny być złożone niezwłocznie, przez formularz na stronie: ccdiy.pl

Odpowiedź na reklamacje Sprzedawca jest zobowiązany przekazać nie później niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania.

 1. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu internetowego pod adresem ccdiy.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Niemniej jednak, w odniesieniu do Klienta będącego konsumentem w rozumieniu artykułu 221 Kodeksu Cywilnego, w razie zmiany niniejszego regulaminu, Klient ten jest upoważniony do odstąpienia od umowy. W powyższej sytuacji, do czasu rozwiązania umowy obowiązują przepisy Regulaminu przed zmianą.

Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1176).